... ...

naše služby

JSME ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR ZABÝVAJÍCÍ SE KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ ČINNOSTÍ

STUDIE PROVEDITELNOSTI

je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru.
Součástí studie proveditelnosti je:

  • textová analýza projektu (sloučení projektu)
  • analýza efektivnosti investice
  • předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů - citlivostní analýza
  • předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Projektová dokumentace k územnímu řízení slouží k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu, proto bývá také nazývána jako dokumentace k územnímu rozhodnutí. V projektové dokumentaci k územnímu řízení jsou již zahrnuty projekty protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, avšak ne v tak detailní stavební podobě, jako v dokumentaci následující pro stavební povolení, ale ve formě výpočtů a posudků a posouzení s limitními hodnotami. Z dokumentace musí být patrné přesné rozměry stavby, přesné odstupy od hranic a ochranných pásem, osazení stavby na pozemku, její výška, hloubka, počet podlaží, soulad s územním plánem, atd.

U jednodušších staveb je možné sloučit územní a stavební řízení v jedno správní řízení a tudíž vypracovat dokumentaci jednostupňově, která musí obsahovat náležitosti pro obě dvě řízení.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Dokumentace pro stavební povolení slouží pro účely stavebního řízení a vydání stavebního povolení, případně ohlášení.

Obsahuje :

  • doklady prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě
  • projektová dokumentace stavby zpracovaná projektantem
  • plán kontrolních prohlídek stavby
  • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů (standardní součást projektové dokumentace)
  • územní rozhodnutí případně územní souhlas (v případě vydání jiným správním orgánem)
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat

Projektová dokumentace obsahuje především podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a provozní.

PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Jedná se o nejpodrobněji vypracovaný stupeň dokumentace na základě výsledků z předchozích fází za účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace. Slouží k detailnímu určení jednotlivých materiálů, rozkreslení specifických detailů stavby (konstrukční detaily, spárořezy,atd.), určení zařizovacích předmětů, tak aby při realizaci stavby bylo zcela zřejmé, jak, která část stavby bude vypadat a jak bude provedena. Tato dokumentace slouží jako podklad pro stavební dozor, který na základě jí, má možnost detailně kontrolovat kvalitu a správnost provedení stavebních prací.

DOKUMENTACE PRO NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ A SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

Vychází z prováděcí dokumentace a je doplněna o rozpočtové struktury, takže může sloužit jako podklad pro výběr dodavatele stavby a posouzení jednotlivých nabídek dodavatelů. Díky této dokumentaci je stavebník schopen porovnat nabídky jednotlivých dodavatelů, protože parametry zadání jsou jasně dané a přesně specifikované a minimalizuje se tím riziko prodražování stavby v průběhu realizace prostřednictvím tzv. víceprací.

ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACE

Po dokončení stavby shromáždění všech dokladů od dodavatelů stavby potřebných ke kladnému kolaudačnímu rozhodnutí.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Předkládá se ke kolaudaci a obsahuje zakreslení skutečného provedení stavby v době uvedení do provozu. Obsahuje změny, které byly provedeny v průběhu realizace oproti dokumentaci ke stavebnímu řízení.